Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa - Piekary

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

w Szkole Podstawowej im. Jana Długosza w Piekarach

 

Na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o

systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156).

 

1. Czytelnia jest czynna w czasie pracy biblioteki.

2. Biblioteka szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały

ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

3. Biblioteka nieodpłatnie:

wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające

postać papierową,

- zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

mających postać elektroniczną, przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez

obowiązku zwrotu lub je udostępnia.

4. Uprawnieni do korzystania z biblioteki i czytelni są uczniowie, ich rodzice,

nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz osoby upoważnione przez

dyrektora szkoły.

5. Z komputera multimedialnego mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie

i pracownicy szkoły oraz rodzice w godzinach pracy biblioteki.

6. Wszelkie zauważone nieprawidłowości należy natychmiast

zgłaszać bibliotekarzowi.

7. Z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych można

korzystać tylko na miejscu.

8. Przed opuszczeniem biblioteki czasopisma, książki i programy edukacyjne

należy odłożyć na miejsce.

9. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza.

10. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

11. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.

12. Jednorazowo można wypożyczyć najwyżej 3

książki. 18. Termin zwrotu książek wynosi 1 miesiąc.

13. W szczególnych sytuacjach bibliotekarz może przedłużyć czas, na jaki

książka została wypożyczona.

15. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.

16.Na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego należy zwrócić do biblioteki

wszystkie wypożyczone książki i podręczniki szkolne.

17. Zniszczoną lub zgubioną książkę i podręcznik należy odkupić. Jeśli nie ma możliwości

odkupienia tej samej pozycji, należy odkupić książkę wskazaną przez bibliotekarza.

18. Za ewentualne szkody poczynione przez ucznia odpowiadać finansowo

będą rodzice/prawni opiekunowie ucznia.

19. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest do zwrotu wszystkich

wypożyczonych książek, jeśli przestaje być uczniem lub pracownikiem szkoły.

20. Za naruszenie regulaminu będą nakładane kary przewidziane w regulaminie

ucznia.

21. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

22. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.

Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik,

umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową

lub elektroniczną.

Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący

utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22ae pkt 5 ustawy o

systemie oświaty

(Dz.U. z 2014 r. poz. 811).

23. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane szkole

w ramach dotacji zostają przekazane na stan biblioteki na podstawie protokołu.

24. Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane szkole

w ramach dotacji powinny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

25. Ich wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego,

najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.

26. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy ma obowiązek powiadomić

rodziców uczniów swojej klasy, iż w terminie do końca pierwszego tygodnia nauki

mają stawić się do biblioteki szkolnej, celem pobrania podręcznika lub materiałów

edukacyjnych a rodzice podpisania umów użyczenia podręczników.

27. Bibliotekarz ma obowiązek poinformować rodziców, aby przed

wypożyczeniem sprawdzili stan podręcznika lub materiałów edukacyjnych, a

ewentualne uszkodzenia natychmiast mu zgłosili.

28. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija tydzień przed końcem

 roku szkolnego.

29. Wraz z upływem terminu zwrotu uczeń powinien oddać do biblioteki szkolnej

wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem

(płyty, mapy, plansze itp.).

30. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać

zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.

31. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z

edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub

materiały edukacyjne.

32. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się

nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie

umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.

33. Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia

materiałów bibliotecznych, jest zobowiązany podręcznik naprawić.

34. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się

umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe

zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i

zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość

użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z

nich korzystanie.

35. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia

lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych,

nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

36. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub

materiału edukacyjnego szkoła będzie żądać od rodziców ucznia zwrotu odkupienia podręcznika.

Ćwiczenia są własnością ucznia i nie oddaje ich do biblioteki.

 

ANEKS W CZASIE PANDEMII

1.         Mycie i dezynfekcja rąk przed wejściem do biblioteki oraz zasłonięcie ust i nosa są obowiązkowe.

2.         Wewnątrz biblioteki należy zachować bezpieczną odległość (przynajmniej, 1,5m) od innych osób przebywających w tym samym pomieszczeniu.

3.         Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego ilości osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie. W naszej bibliotece może być jednocześnie 2 uczniów, pozostali oczekują wzdłuż korytarza.

4.         Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.

5. Zwrócone książki podlegają 2-dniowej kwarantannie.

6.         Nauczyciel bibliotekarz:

•          powinien możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki – minimum co godinę,

•          dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników,

•          zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek.

 

 

Piekary,1.09.20r.                                                                                Urszula Lusina

                                                                                                           Bibliotekarz

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1,5% podatku dla naszej Szkoły

WSPIERAMY SĄSIADÓW

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Imieniny

Zegar